Christopher Walken. Fatboy Slim.
#klasyka #muzykauchamojego #muzyka #definitely #clip